Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

YDÜ-HADYEK aşağıda belirtildiği şekilde çalışır:

YDÜ-HADYEK, kurul başkanının belirleyeceği gündemle en az ayda bir defa ve üyelerin en az üçte ikisinin katılımıyla toplanır.

YDÜ-HADYEK toplantıları başkanın yokluğunda başkan yardımcısı başkanlığında yürütülür. Kararlar, toplantıya katılan üye sayısının yarıdan bir fazlası ile alınır. Oy eşitliği halinde başkanın oyu yönünde karar verilir.

YDÜ-HADYEK, başvuru formlarını öncelikle temel etik ilkeler ve 5-R prensibi çerçevesinde değerlendirir.

Başvurular YDÜ-HADYEK’e, tezler için danışman Öğretim Üyesi, diğer araştırma projeleri için ise Öğretim Üyesi statüsündeki araştırma yürütücüsü tarafından yapılır.

YDÜ-HADYEK yaptığı değerlendirme neticesinde: “uygun, düzeltilmesi gerekir, şartlı olarak uygun ya da uygun değildir” şeklinde karar verir.

Yerel Etik Kurul Üyelerine ait başvurular görüşülürken ilgili Kurul Üyesi görüşmelere katılamaz ve oy kullanamaz.,

YDÜ-HADYEK, bir projenin yapılabilirliğini sınamak amacı ile az sayıda hayvan üzerinde ön deneylerin yapılmasını isteyebilir. Bu durumda kesin karar, “şartlı olarak uygun” kararı verilen projelerdeki usullere göre verilir.

Hakkında “düzeltilmesi gerekir” kararı verilen projeler, düzeltildikten sonra tekrar değerlendirilir. “Şartlı olarak uygun” kararı verilen projeler, YDÜ-HADYEK tarafından belirlenecek bir süre boyunca, hayvan refahı birimi tarafından izlenip, istenen şartların yerine getirilip getirilmediği değerlendirildikten sonra “uygun” ya da “uygun değildir” şeklinde karara bağlanır ve proje ile ilgili YDÜ-HADYEK’e rapor verilir.

İzin verilen projelerde hayvan refahını olumsuz etkileyecek herhangi bir değişiklik olup olmadığı YDÜ-HADYEK tarafından denetlenir. YDÜ-HADYEK, onaylanan projeye uyulmaması durumunda, verilen izni iptal eder. İznin iptal edilmesi durumunda; hayvan refahı birimi tarafından, projede kullanılan veya kullanılması öngörülen hayvanların refahının olumsuz yönde etkilenmemesi sağlanır.

YDÜ-HADYEK onayı alındıktan sonra projedeki ve çalışmaya katılacak kişilerdeki değişiklikler proje yürütücüsü tarafından YDÜ-HADYEK’e yazılı olarak bildirilir ve onayı alınır.

Aşağıdaki müdahaleler YDÜ-HADYEK iznine tabi değildir:

 • Tanı ve sağaltım amaçlı klinik uygulamalar.
 • Ölü hayvan veya dokusu, mezbaha materyali, atık fetuslar ile yapılan işlemler.
 • Süt sağma.
 • Dışkı veya altlık örneği toplama.
 • Sürüntü ile örnek alma.

Yönergenin Tamamını Görüntülemek İçin Tıklayınız

 • Prof. Dr. Emine KOÇ – Başkan- YDÜ Tip Fakültesi
 • Prof. Dr. Tamer YILMAZ-Başkan Yard.- YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi
 • Prof. Dr. Nurettin ABACIOĞLU-Üye-YDÜ Eczacilik Fakültesi
 • Prof. Dr. Aysel KÜKNER- Üye- YDÜ Tip Fakültesi
 • Prof. Dr. Vedat SAĞMANLIGIL-Üye- YDÜ Veteriner Hekimliği Fakültesi
 • Prof. Dr. Dilek ARSOY-Üye-YDÜ Veteriner Hekimliği Fakültesi
 • Prof. Dr. Ahmet Özer ŞEHİRLİ –Üye- YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi
 • Veteriner Hekim Meliha Melis TEMIZEL –Üye -YDÜ Deham Sorumlu Veteriner Hekimi
 • Veteriner Hekim Ahmet SERHATOĞLU- Serbest Veteriner Hekim

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 1. Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçe,,
 2. İlgili Başvuru Formu (bütün araştırıcılar tarafından imzalanmalıdır )
 3. İlgili Başvuru Formunun online ortamda da [email protected]. adresine gönderilmesi
 4. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası (Veteriner Hekimler tarafından çiftlik hayvanları ile yapılacak çalışmalarda zorunlu değildir).
 5. a) Çiftlik hayvanları (sığır, at, koyun, keçi, deve, manda, eşek, geyik, tavuk, balık,deve kuşu,bıldırcın, vd) için çiftlik sahiplerinden,
  b)Köpek-kedi -egzotik hayvanlar üretim çiftlikleri ve hayvanat bahçeleri için çiftlik sahiplerinden ve yetkili kurumdan..
  c) Sahipli kedi, köpek, kuş, yaban hayvanları, sürüngenler ve primatlarda tedavi amacı dışında yapılacak çalışmalar için hayvan sahiplerinden alınacak aydınlatılmış onam formu.
  d) Tedavi amaçlı yapılan uygulamaların akademik yayın olarak değerlendirilmesi durumunda hayvan sahiplerinden alınacak aydınlatılmış onam formu.
  e) Her türlü hayvan için bildirimi zorunlu hayvan hastalık etkenleri ile yapılacak (genetik ve çevre kontrolü çalışmaları hariç) çalışmalarda KKTC Veteriner Dairesinden alınan izin belgesi,
 6. Yakın Doğu Üniversitesi personeli olmayanların, Yakın Doğu Üniversitesi’nde yapacakları çalışmalar için çalışmanın yapılacağı birimden alınmış izin belgesi.
 7. Araştırmanın yapılacağı laboratuvarların sorumlularından izin yazısı.
 8. Deney Hayvanı İsteme Formu (.docx)

Araştırma Teslim Tutanağı

Başvuru Formları

 1. Araştırma Amaçlı Başvuru Formu
 2. Eğitim Amaçlı Başvuru Formu
 3. Test Amaçlı Başvuru Formu
 4. Deney Hayvanı İsteme Formu
 5. Aydınlatılmış Onam Formu
  a) Çiftlik Hayvanları ve Diğer
  b) Deneysel ve Tedavi Amaçlı
 6. Evrak listesi formunu indirmek için buraya tıklayınız

Yakın Doğu Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulundan onay almış ve verileri Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinden ya da dış kurumlardan elde edilecek olan çalışmalarda, veri toplama aşamasından önce Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti’nin onayı gerekmektedir. YDÜ Mütevelli Heyeti onayı [email protected] adresine BAEK raporu ile başvuruda bulunularak alınabilir.

YDÜHADYEK toplantıları ayda bir kere yapılmaktadır. Kurul, gerekli durumlarda olağanüstü toplantı düzenleyebilir.

Usulüne uygun olarak yapılan başvuruları kayıt altına alır.  Başvurular tüm kurul üyelerine mail yoluyla iletilir.

Kurul üyeleri toplantı tarihine kadar dosyaları inceler.

YDÜHADYEK toplantısında başvuru gündeme alınarak değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda üyeler arasında oylamaya sunulur.

Etik kurulumuzdan onay alıp Yakın Doğu Üniversitesi ya da farklı bir destek kuruluşuna başvuru yapmak isteyen araştırma yürütücüleri yukarıdaki değerlendirme sürecini göz önüne alarak en az bir ay öncesinden Etik Kurulumuza başvuru yapmalıdır.

Etik Kurul Kararları

YDÜ Hayvan deneyleri yerel etik kurulumuzda onaylanmış çalışmalarla ilgili Etik Kurulu Kararları araştırma yürütücülerine ya da araştırmada yer alan araştırmacılara imza karşılığı elden teslim edilir.

Meliha Melis TEMİZEL
Yakın Deney Hayvanları Arştırma Merkezi Sorumlu Veteriner Hekimi
+90 392 6751000 / 3154
[email protected]