Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

Son Başvuru Tarihi: 15 Kasım 2021
Toplantı Tarihi: 18 Kasım 2021

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

Son Başvuru Tarihi: 15 Kasım 2021
Toplantı Tarihi: 18 Kasım 2021

Hayvan Deneyleri Etik Kurulu Yönergesi

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönerge, Yakın Doğu Üniversitesi’nde deney hayvanları ile gerçekleştirilecek olan bilimsel araştırma, test, deneysel çalışma, sağlık hizmetleri uygulamaları, eğitim-öğretim ve yayın gibi temel etkinliklerde kullanılan yöntem ve materyal ile ilgili asgari etik standartları saptamak, bunların uygulamalarına ilişkin düzenlemeleri yapmak, etik ilkeler doğrultusunda görüş bildirmek ve araştırma önerilerini bu açıdan değerlendirmek üzere oluşturulan “Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (YDÜ-HADYEK)’nun kuruluş ve çalışma esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam
Madde 2 – (1) Bu Yönerge, Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’nun oluşturulması ve bu Kurulun çalışma usul ve esasları, görevleri, eğitim, denetim ve yükümlülüklerini kapsar.

(2) Bu Yönerge

a) Deneysel olmayan tarımsal uygulamaları,

b) Deneysel olmayan klinik Veteriner Hekimliği uygulamalarını

c) Veteriner sağlık ürünlerine pazarlama yetkisi verilebilmesi için gereken klinik deneyleri,

ç) Kayıtlı veya onaylı hayvancılık işletmelerinin yapmakla yükümlü olduğu uygulamaları,

d) Birincil amacı bir hayvan kimliklendirilmesi olan uygulamaları, kapsamaz.

>>Yönergenin Tamamını Görüntülemek İçin Tıklayınız<<

 • Prof. Dr. Emine KOÇ / YDÜ Tıp Fakültesi / Başkan
 • Prof. Dr. Tamer YILMAZ / YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi / Başkan Yardımcısı
 • Prof. Dr. Vedat SAĞMANLIGİL / YDÜ Veteriner Fakültesi / Üye
 • Doç. Dr. Bilgen BAŞGUT / YDÜ Eczacılık Fakültesi / Üye
 • Doç. Dr. Dilek ARSOY / YDÜ Veteriner Fakültesi / Üye
 • Yrd. Doç. Dr. Savaş Volkan GENÇ / MAEÜ Veteriner Fakültesi / Üye
 • Vet. Hekim Meliha TEMİZEL / YDÜ Hayvan Deneyleri Merkezi Veteriner Hekimi / Üye
 • Vet. Hekim Umut SAYILI / Kıbrıs Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı / Üye
 • Avukat Burak NOLAN / Üye

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 1. Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçe,
 2. İlgili Başvuru Formu (bütün araştırıcılar tarafından imzalanmalıdır – 2 adet),
 3. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası (Veteriner Hekimler tarafından çiftlik hayvanları ile yapılacak çalışmalarda zorunlu değildir).
 4. İlgili Başvuru Formunun online ortamda  da  hadyek@neu.edu.tr. adresine gönderilmesi
 5. a) Çiftlik hayvanları (sığır, at, koyun, keçi, deve, manda, eşek, geyik, tavuk, balık,deve kuşu,bıldırcın, vd) için çiftlik sahiplerinden,
  b) Köpek-kedi -egzotik hayvanlar üretim çiftlikleri ve hayvanat bahçeleri için çiftlik sahiplerinden ve yetkili kurumdan.
  c) Sahipli kedi, köpek, kuş, yaban hayvanları, sürüngenler ve primatlarda tedavi amacı dışında yapılacak çalışmalar için hayvan sahiplerinden alınacak aydınlatılmış onam formu.
  d) Tedavi amaçlı yapılan uygulamaların akademik yayın olarak değerlendirilmesi durumunda hayvan sahiplerinden alınacak aydınlatılmış onam formu.
  e) Her türlü hayvan için bildirimi zorunlu hayvan hastalık etkenleri  ile yapılacak (genetik ve çevre kontrolü çalışmaları hariç) çalışmalarda KKTC  Veteriner Dairesinden alınan izin belgesi,
 6. Yakın Doğu Üniversitesi personeli olmayanların, Yakın Doğu Üniversitesi’nde yapacakları çalışmalar için çalışmanın yapılacağı birimden alınmış izin belgesi.
 7. Deney Hayvanı İsteme Formu (.docx)

> Araştırma Teslim Tutanağı

Etik Kurulu Toplantıları ve Değerlendirme Süreci

YDÜHADYEK toplantıları ayda bir kere yapılmaktadır. (Başvuruların sıklığına bağlı olarak gerektiğinde ara toplantılar da yaspılabilecektir.) Kurulumuza müracaat haftanın her günü yapılabilmektedir.

YDÜHADYEK, usulüne uygun olarak yapılan başvuruları kayıt altına alır ve yapılacak ilk toplantıda dosyaları incelenmek üzere raportörlere iletir.

Raportörler başvuru ile ilgili incelemelerini, gerekli gördüklerinde araştırmacılarla da görüşerek bir sonraki toplantıya kadar tamamlar.

Raportörlerin görüşünü hazırlamasından sonra ilk YDÜHADYEK toplantısında başvuru gündeme alınarak değerlendirilir ve başvuru hakkında kesin karar verilir.

Etik kurulumuzdan onay alıp Yakın Doğu Üniversitesi ya da farklı bir destek kuruluşuna başvuru yapmak isteyen araştırma yürütücüleri yukarıdaki değerlendirme sürecini göz önüne alarak en az bir ay öncesinden Etik Kurulumuza başvuru yapmalıdır.

Etik Kurul Kararları

YDÜ Hayvan deneyleri yerel etik kurulumuzda onaylanmış çalışmalarla ilgili Etik Kurulu Kararları araştırma yürütücülerine ya da araştırmada yer alan araştırmacılara imza karşılığı elden teslim edilir.

Etik Kurulu Karar Örnekleri araştırma yürütücüsünün Fakülte / Enstitüsüne ya da çalışmakta olduğu kuruma üst yazı ekinde posta ile gönderilir.

Sıdıka SAĞMAN
Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekan Sekreteri
+90 392 6751000 / 3156
sidika.sagman@neu.edu.tr