Etik Kurul Başvurusu

Etik Kurul Başvurusu 2018-09-19T13:49:05+00:00

ETİK KURULDA DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK BAŞVURULAR VE BAŞVURU KOŞULLARI

Etik Kurul Değerlendirmesi Gerektiren Çalışmalar

 1. Anket, mülakat, odak grup çalışması; yetişkin ve fetal kadavra çalışmaları; retrospektif arşiv taraması; kan, idrar, doku, genetik materyal ve radyolojik görüntü gibi koleksiyon materyaliyle veya rutin muayene, tetkik ve tedavi işlemleri sırasında elde edilmiş materyalle yapılacak araştırma; hücre veya doku kültürü çalışması; gen tedavisi araştırması (tedavi amacı içermeyen), hemşirelik faaliyetlerini kapsayan araştırma, gıda katkı maddeleriyle yapılacak diyet çalışması, egzersiz gibi vücut fizyolojisi ile ilgili araştırma, antropometrik ölçüm çalışması ve yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi gibi insana bir hekimin doğrudan müdahalesinin gerekmediği araştırmalar.
 2. İnsanlar üzerinde ruhsat veya izin alınmış olsa dahi ilaç ve terkipleriyle yapılacak ilaç klinik araştırması, gözlemsel ilaç çalışması, gözlemsel tıbbi cihaz çalışması, tıbbi cihazlar, ileri tedavi tıbbi ürünler, tıbbı ve biyolojik ürünler ile bitkisel ürünlerin klinik araştırması, kozmetik hammadde veya ürünleri dahil insanlarda denenmesi söz konusu olabilecek diğer tüm madde ve ürünlerle yapılacak klinik araştırma, insanlar üzerinde yapılacak kök hücre nakli araştırması, organ ve doku nakli araştırması, cerrahi araştırma, gen tedavisi araştırması gibi insana bir hekimin doğrudan müdahalesini gerektiren çalışmalar.

Etik Kurul Başvurusu

Sitemizde bulunan “Örnek Başvuru Formu” formatında hazırlanan bir adet “Başvuru Dosyası” ve dosyayı içeren bir CD Etik Kurul sekreterliğine teslim edilecektir. Başvuru dosyasında tüm alanların dikkatli bir şekilde doldurulmuş ve imzaların eksiksiz olmasına özen gösterilmelidir.

Son başvuru tarihine kadar teslim edilen dosyalar toplantı gündemine alınabilecektir
Etik Kurul Raportörünce yapılan ön incelemeden geçen dosyalar kurul tarafından değerlendirmeye alınır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

BİLGİ: Aşağıdaki tüm belgeler örnek başvuru dosyası içeriğinde mevcuttur

 • Başvurusu dilekçesi
 • Başvuru formu
 • Çalışmada yer alacak tüm araştırmacıların güncel özgeçmişleri (Örnek formatta)
 • Proje metni (Gerekçe, yöntemler ve kaynakları ayrıntılı şekilde içermeli)
 • Ünite amirlerinin onayı
 • Aydınlatılmış onam formu (Çalışmaya 18 yaş altı gönüllülerin alınması planlanıyorsa çocuk rıza formu ile veli/vasi onam formu da hazırlanmalıdır. Katılımcı için anlaşılır şekilde çalışmanın amacını ve yapılacak işlemleri açıklamalıdır. Kontrol ve hasta grubu için ayrı ayrı hazırlanmalıdır. Anket çalışmaları için gerekli değildir. Anket başında bilgilendirme yeterlidir).
 • Araştırma bütçesi (Yapılacak tüm harcamaları içeren, bütçe kaynağı belirtilmiş)
 • İKU taahhütnamesi (Çalışmaya katılan tüm araştırıcılar tarafından imzalı)
 • Helsinki Bildirgesi (Tüm sayfaları çalışmaya katılan tüm araştırıcılar tarafından imzalı)
 • Konuyla ilgili 3 adet makale (pdf formatında)